• No pressure, no diamonds

    • Welkom
    • Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Algemeen

Algemeen iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Xena Sports. Het algemeen reglement ligt kosteloos ter inzage bij de receptie. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Xena Sports en abonnee / sporter dan is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Xena Sports behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschreven te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.

Lidmaatschap en betaling

Lidmaatschap en betaling Bij het afsluiten van abonnementen dient in ieder geval de aanbetaling samen met het inschrijfgeld in één keer contant of per Pin betaling te worden betaald. Het restant wordt maandelijks geïncasseerd via een door de sporter goedgekeurde automatische incasso. In overleg met de heer Erwin van der Meulen, (eigenaar van Xena Sports), kan in situatie van overmacht (bijv. op medische gronden) het abonnement tijdelijk of definitief worden stopgezet.

Kleding, schoenen en handdoek

Kleding, schoenen en handdoek Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is verboden. Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van niet afgevende rubber zool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoeisel is verboden te dragen in de sportruimtes. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.

Drank, etenswaren en roken

Drank, etenswaren en roken Het nuttigen van zelf mee genomen drank en / of etenswaren is verboden, met uitzondering van bidons gevuld met water. Het nuttigen van etenswaren is alleen toegestaan in de ontspanningsruimte. Roken is verboden.

Plichten en verantwoordelijkheden Xena Sports

Plichten en verantwoordelijkheden Xena Sports Het verzorgen van de trainingen gedurende de overeengekomen periode. Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers. Er voor zorgen dat al de aanwezige apparatuur, accommodaties en andere hulpmiddelen welk worden gebruikt in goede staat verkeren.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Eigen risico en aansprakelijkheid De sporter traint en speelt op eigen risico. Xena Sports is niet aansprakelijk voor schade en / of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het sporten mocht overkomen. Ter beveiliging van uw eigendommen kunt u gebruik maken van de lockers. Bij verlies of diefstal van uw lockersleutel wordt 15,00 euro in rekening gebracht. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Xena Sports aangerichte schade. Elke gecontsateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degen die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt. Indien en voor zover het tegendeel niet door betrokkene(n) wordt aangetoond.

Gedrag sporter

Gedrag sporter De leiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elke handeling, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het sportcentrum in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of gang van zaken Xena Sports kan benadelen, geeft Xena Sports en/of diens vertegenwoordiger het recht met onmiddelijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder deze grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld.

Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties

Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties Xena Sports en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten. Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of gedeelte van het centrum te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, e.d.

Kinderen

Kinderen mogen alleen onder toezicht in Xena Sports verblijven en mogen de overige ruimtes in het sportcentrum niet als speeltuin gebruiken.

Cardio- Fitness

Cardio- Fitness Op verzoek van sporter is het mogelijk dat de sporter wordt begeleid. Bij gebruik van de fitnessapparatuur is de sporter verplicht een handdoek op het zit/lig gedeelte te leggen. De materialen dienen na afloop van de training door de sporter geordend te zijn opgeruimd.

Groepstrainingen

Groepstrainingen in alle gevallen dient de sporter 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. De materialen dien na afloop van de training door de sporter geordend te zijn opgeruimd.

Amsterdam, Mei 2018

Wijzigingen voorbehouden.

Sponsors: