• No pressure, no diamonds

Xena Sports Privacy beleid

Laatst veranderd op dinsdag 08 mei 2018

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van Xena Sports. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.


Artikel 1 – Definities

1.1   Privacybeleid: dit

1.2   Website:www.xenasports.nl

1.3   Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en onze

1.4   Verantwoordelijke: Xena Sports is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan De van Hallstraat 52, 1051 HH Amsterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 6867944 , per e-mail op info@xenasports.nl.

1.5   Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecifieerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon.


Artikel 2 – Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt Xena Sports gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.


Artikel 3 – Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie Xena Sports Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Alle personen die contact opnemen met Xena Sports
 • Alle personen die ons feedbackformulier/klachtenformulier invullen
 • Leden van Xena Sports
 • Bezoekers van de Website van Xena Sports
 • Ontvangers van e-mails van Xena Sports

Artikel 4 – Verzameling van persoonsgegevens

4.1   Xena Sports verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan onze website], het gebruik maken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met Xena Sports.

4.2   Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden

4.3   Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze website en overige elektronische technologieën:

 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag op de Website
 • Uw gedrag ten opzichte van nieuwsbrieven en andere e-mails

4.4   Op applicatie slaan wij de volgende informatie van u op:

 • Adres
 • Betaalgegevens
 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer

Artikel 5 – Gebruik van Persoonsgegevens

5.1   Xena Sports gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.

5.2   Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten en/of diensten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten.

5.3   Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in stand houden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen producten en/of diensten.

5.4   Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Om hieraan te voldoen zullen wij onder andere een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs dienen te verstrekken aan de verantwoordelijke wettelijke instanties.


Artikel 6 – Rechtsgrond van de verwerking

6.1   Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.

6.2   Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door u op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op.

6.3   Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten.

6.4   Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.

6.5   Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van Xena Sports


Artikel 7 – Verwerkende partijen

7.1   Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2   Voor onze geautomatiseerde dienstverlening werken wij samen met DAS Incasso BV Arnhem. Bij het versturen van mails en overig promotiemateriaal maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door derden.


Artikel 8 – Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

8.1   U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens.

8.2   Indien u gebruik wilt maken van dit recht kun u contact met ons opnemen, wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.

8.3   Ingeval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.

8.4   De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.


Artikel 9 – Doorgifte aan derden

9.1   In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij uw gegevens niet met andere partijen dan DAS Incasso BV Arnhem.

9.2   Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.

9.3   Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.


Artikel 10 – Bewaren van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaal blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeldt in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.


Artikel 11 – Cookies

Xena Sports maakt gebruikt van cookies, ons beleid ten aanzien van cookies kan hier gevonden worden.


Artikel 12 – Wijzigingen in dit Privacy Statement

Xena Sports houdt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.


Erwin van der Meulen

Sponsors: